Algemene Voorwaarden ❯

Wij van By Desley uitvaarten werken vanuit vertrouwen, passie, persoonlijke benadering en wij leveren een passende dienstverlening. Het is evengoed belangrijk om te weten wie welke verantwoordelijkheid draagt. Daarvoor hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden vindt u bijgevoegd bij de offerte en zijn terug te vinden op onze website.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afspraken die tussen By Desley uitvaarten en de opdrachtgever worden gemaakt voor de verzorging van een uitvaart. Deze voorwaarden gelden ook voor derden die wij hebben ingeschakeld. De opdrachtgever is degene die ons de opdracht geeft om de uitvaart van de overledene te verzorgen.

1.2 Deze afspraken worden mondeling, per mail, offerte of kostenbegroting gemaakt. Dagtekening, ondertekening en/of goedkeuring per e-mail is voldoende om de uitvaart te gaan verzorgen.

1.3 Een offerte en de daarbij behorende tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar waarin de offerte is opgesteld.

ARTIKEL 2. TIJDSTIP VAN LEVERING

2.1 De levering van onze diensten en eventueel ingekochte producten vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals wij die overeenkomen met de opdrachtgever. De dag van de uitvaart zal worden gepland in overleg met opdrachtgever en het crematorium of de begraafplaats.

2.2 Als de dag van uitvaart eenmaal is vastgelegd, kan wijziging van de dag en het tijdstip van de uitvaart en kan niet kosteloos plaatsvinden. In dat geval zal de opdrachtgever de vergoeding betalen die wordt berekend op basis van de (algemene) voorwaarden van de partijen die betrokken zijn bij het verzorgen van de uitvaart.

ARTIKEL 3. GEVEN VAN OPDRACHT, BEGROTING, EINDFACTUUR

3.1 By Desley funerals needs the following information to make the requests at the crematorium / cemetery and to register the death at the municipality of death.

Gegevens overledene:

Volledige namen (voornamen, achternaam, getrouwde naam)
Roepnaam
Adres waar deze persoon ingeschreven staat
BSN nummer
Burgerlijke staat

Gegevens opdrachtgever:

Full names (first names, surname, married name)
First name
Street, house number, postal code and place of residence
Relationship to deceased
Email address
Telephone number

3.2 By Desley Uitvaarten strives to send a cost estimate to the client as soon as possible. After the death and after discussing the wishes with the client, the budget will be available within 48 hours at the latest. The cost budget will also include cost items that By Desley funerals cannot accurately indicate in advance. The client cannot derive any rights from this statement.

3.3 Because By Desley funerals works transparently, the cost items can be estimated fairly accurately. However, a number of cost items cannot be accurately estimated in advance. Consider, for example, the costs of state transport (if the funeral takes longer, the carrier calculates a waiting time), catering or extra work. These costs can only be determined afterwards. Such costs are listed as ‘PM’ in the cost budget and will be determined later. The client is obliged to pay the final costs.

ARTIKEL 4. TARIEVEN

4.1 By Desley funerals works personally and every funeral is different. We determine a fee based on the stated wishes. If, after giving the assignment, it appears that more, fewer or other wishes arise, which provide more organization, By Desley funerals can change the fee. Naturally, this will be reported to the client in advance and recorded by e-mail.

4.2 The client receives an order form for cremation and/or burial from By Desley funerals. This must be signed in triplicate. One copy is intended for the crematorium or cemetery.. one copy for the client and one copy for By Desley funerals.

4.3 The client has the right to make changes to this form if no correct information has been entered.

ARTIKEL 5. BETALING

5.1 After the funeral, the funeral director of By Desley funerals will contact the client and make an appointment to discuss the invoice.

5.2 The client pays the specified invoice on the basis of the agreements made, including any subsequent changes, within fourteen days of receipt.

5.3 The client is in default after the payment term of 14 days has expired. After 21 days, 5% extra will be charged over the total invoice amount. After 30 days, an additional 10% will be charged over the total invoice amount.

5.4 The client is obliged to pay advances paid by By Desley funerals to other parties and fees for By Desley funerals.

5.5 Costs arising from government regulations (such as an epidemic, pandemic or other situations as a result of which requirements are imposed by the government) will never be borne by By Desley funerals.

5.6 With regard to his obligation to pay, the client cannot rely on the fact that he/she has acted on behalf of and for the account of the assets and/or heirs of the deceased. The client enters into the agreement with By Desley Uitvaarten in his/her own name and for his/her own account.

ARTIKEL 6. VERZEKERINGEN

6.1 The client can transfer (capital) insurance policies to By Desley funerals by means of a deed of assignment. The client receives a copy of the deed of assignment, signed by By Desley Uitvaarten and the client. By Desley Uitvaarten will send the policy(s) to the insurance company(s) within two weeks with a request for direct payment to By Desley Uitvaarten.

6.2 In the case of benefits-in-kind policies or other policies that do not immediately pay out an amount or where there is no free choice of a funeral director, the client will have to contact the relevant company. By Desley Uitvaarten is not liable for the amount paid out by the insurer. If an insurer, for whatever reason, does not provide a benefit or does not pay directly to By Desley Uitvaarten, the client is obliged to pay the total amount of the invoice to By Desley Uitvaarten.

ARTIKEL 7. PERSOONSGEGEVENS

7.1 De vermelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de gemeente. De aangifte van het overlijden bij gemeente wordt gedaan door By Desley uitvaarten of door de opdrachtgever. Daarnaast worden de persoonsgegevens gedeeld met het betreffende crematorium of de begraafplaats door middel van het opdrachtformulier.
Deze gegevens moeten verplicht verstrekt worden op basis van een wettelijke verplichting dan wel wegens de uitvoering van de opdracht tot het verzorgen van de uitvaart.

7.2 De opdrachtgever zorgt er voor dat alle noodzakelijke gegevens worden verstrekt.

ARTIKEL 8. DRUKWERKEN

8.1 For announcements of death, advertisements, expressions of thanks, prayer cards and any other printed matter relating to death, the client must supply or approve the text in writing. Any errors in text(s) are at the risk and/or expense of the client if the client
has passed on this information by telephone.

8.2 By Desley Uitvaarten is only liable for the costs of rectification of printed matter and / or advertisements if and insofar as the text deviates from the text stated in writing by the customer / client and the need for rectification can be attributed to By Desley Uitvaarten.

ARTIKEL 9. VOERTUIGEN

9.1 Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen met betrekking tot staatsievervoer dient uiterlijk 36 uur voorafgaand aan dag en tijdstip van de uitvaart worden bekendgemaakt. De prijs zoals afgesproken zal met deze wijziging aangepast worden.

9.2 Na annulering van één of meer staatsievoertuigen is de opdrachtgever verplicht alle kosten te betalen, die bestaan uit honorarium van By Desley uitvaarten en de gemaakte kosten die daadwerkelijk in rekening gebracht zijn door de vervoerder. Uiteraard zal dit door middel van de factuur van de vervoerder kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 By Desley uitvaarten zal de uitvaart en gemaakte afspraken naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de wensen de opdrachtgever in goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met alles wat is besproken.

10.2 Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

10.3 By Desley uitvaarten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever, behalve als er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

10.4 By Desley uitvaarten is niet aansprakelijk voor fouten van ondergeschikten of anderen die zij voor de uitvoering van de opdracht heeft ingeschakeld, ook niet als deze fouten voortvloeien uit opzet of grove nalatigheid van deze ondergeschikten of anderen die zijn
ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht.

10.5 By Desley uitvaarten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes over de manier waarop de uitvaart vorm gegeven wordt.

ARTIKEL 11. OPONTHOUD

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van By Desley uitvaarten indien deze haar of zijn toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen niet worden toegerekend indien zij te wijten zijn aan schuld van de opdrachtgever dan wel als deze volgens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor rekening van de opdrachtgever horen te komen.

KLACHTEN

Als de opdrachtgever een klacht heeft over de manier waarop By Desley uitvaarten de werkzaamheden heeft uitgevoerd of over iets anders, dan laat hij/zij dit zo spoedig mogelijk eerst aan By Desley uitvaarten weten. By Desley uitvaarten zal de klacht snel in behandeling nemen en samen met de opdrachtgever bespreken. Als u het met de manier waarop wij de uitvaart hebben georganiseerd niet eens bent, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk aan ons laten weten? Samen kunnen we dat het beste bespreken en oplossen.

CONTACTGEGEVENS

By Desley uitvaarten | Rijksstraatweg 163 | 1969 LE Heemskerk | desley@bydesley.nl

Scroll naar boven
Scroll naar top