Algemene Voorwaarden ❯

Wij van By Desley uitvaarten werken vanuit vertrouwen, passie, persoonlijke benadering en wij leveren een passende dienstverlening. Het is evengoed belangrijk om te weten wie welke verantwoordelijkheid draagt. Daarvoor hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden vindt u bijgevoegd bij de offerte en zijn terug te vinden op onze website.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afspraken die tussen By Desley uitvaarten en de opdrachtgever worden gemaakt voor de verzorging van een uitvaart. Deze voorwaarden gelden ook voor derden die wij hebben ingeschakeld. De opdrachtgever is degene die ons de opdracht geeft om de uitvaart van de overledene te verzorgen.

1.2 Deze afspraken worden mondeling, per mail, offerte of kostenbegroting gemaakt. Dagtekening, ondertekening en/of goedkeuring per e-mail is voldoende om de uitvaart te gaan verzorgen.

1.3 Een offerte en de daarbij behorende tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar waarin de offerte is opgesteld.

ARTIKEL 2. TIJDSTIP VAN LEVERING

2.1 De levering van onze diensten en eventueel ingekochte producten vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals wij die overeenkomen met de opdrachtgever. De dag van de uitvaart zal worden gepland in overleg met opdrachtgever en het crematorium of de begraafplaats.

2.2 Als de dag van uitvaart eenmaal is vastgelegd, kan wijziging van de dag en het tijdstip van de uitvaart en kan niet kosteloos plaatsvinden. In dat geval zal de opdrachtgever de vergoeding betalen die wordt berekend op basis van de (algemene) voorwaarden van de partijen die betrokken zijn bij het verzorgen van de uitvaart.

ARTIKEL 3. GEVEN VAN OPDRACHT, BEGROTING, EINDFACTUUR

By Desley uitvaarten heeft de volgende gegevens nodig om de aanvragen te doen bij crematorium/ begraafplaats en voor de aangifte van overlijden bij de gemeente van overlijden.

Gegevens overledene:

Volledige namen (voornamen, achternaam, getrouwde naam)
Roepnaam
Adres waar deze persoon ingeschreven staat
BSN nummer
Burgerlijke staat

Gegevens opdrachtgever:

Volledige namen (voornamen, achternaam, getrouwde naam)
Roepnaam
Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
Relatie tot overledene
Emailadres
Telefoonnummer

3.2 By Desley uitvaarten streeft ernaar om zo snel mogelijk een kostenbegroting te versturen aan de opdrachtgever. Na het overlijden en het bespreken van de wensen met de opdrachtgever zal de begroting uiterlijk binnen 48 uur inzichtelijk zijn. In de kostenbegroting zullen tevens kostenposten staan die By Desley uitvaarten nog niet nauwkeurig van tevoren kan aangeven. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.

3.3 Omdat By Desley uitvaarten transparant werkt, kunnen de kostenposten redelijk nauwkeurig ingeschat worden. Er zijn echter een aantal kostenposten vooraf niet nauwkeurig in te schatten. Denk hierbij aan de kosten van het staatsievervoer (als de uitvaart uitloopt, berekent de vervoeder een wachttijd), catering of extra werkzaamheden. Deze kosten zijn naderhand pas te bepalen. Zulke kosten staan als ‘PM’ genoemd in de kostenbegroting en zullen later worden vastgesteld. De opdrachtgever is verplicht de uiteindelijke kosten te betalen.

ARTIKEL 4. TARIEVEN

4.1 By Desley uitvaarten werkt persoonlijk en zo is iedere uitvaart anders. Op basis van de aangegeven wensen stellen wij een honorarium vast. Als er na het geven van opdracht blijkt dat er meer, minder of andere wensen ontstaan, die voor meer organisatie zorgen, kan By Desley uitvaarten het honorarium wijzigen. Uiteraard zal dit van tevoren gemeld worden aan de opdrachtgever en vastgelegd worden per e-mail.

4.2 De opdrachtgever ontvangt van By Desley uitvaarten een opdrachtformulier voor crematie en/of begraven. Deze dient in drievoud ondertekend te worden. Eén exemplaar is bestemd voor het crematorium of begraafplaats.. één exemplaar voor de opdrachtgever en één exemplaar voor By Desley uitvaarten.

4.3 De opdrachtgever heeft het recht wijzigingen aan te brengen in dit formulier als er geen correcte gegevens zijn ingevuld.

ARTIKEL 5. BETALING

5.1 Na afloop van de uitvaart zal de uitvaartleidster van By Desley uitvaarten contact opnemen met de opdrachtgever en een afspraak maken voor het bespreken van de factuur.

5.2 De opdrachtgever betaalt de op basis van de gemaakte afspraken, inclusief eventueel latere wijzigingen, de gespecificeerde factuur binnen veertien dagen na ontvangst.

5.3 De opdrachtgever is in verzuim nadat de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken. Na 21 dagen wordt 5% extra in rekening gebracht over het totale factuurbedrag. Na 30 dagen wordt 10% extra in rekening gebracht over het totale factuurbedrag.

5.4 De opdrachtgever is verplicht door de door By Desley uitvaarten betaalde voorschotten aan andere partijen en honorarium voor By Desley uitvaarten te betalen.

5.5 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen (zoals een epidemie, pandemie of andere situaties waardoor er vanuit de overheid eisen worden gesteld) komen nimmer voor rekening van By Desley uitvaarten.

5.6 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij /zij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld. De opdrachtgever gaat de overeenkomst met By Desley uitvaarten op zijn/haar eigen naam aan en voor zijn/haar eigen rekening.

ARTIKEL 6. VERZEKERINGEN

6.1 De opdrachtgever kan (kapitaal) verzekeringspolissen, overdragen aan By Desley uitvaarten door middel van een akte van cessie. De opdrachtgever ontvangt een kopie van de akte van cessie, getekend door By Desley uitvaarten en opdrachtgever. By Desley uitvaarten stuurt binnen twee weken de polis(sen) naar de verzekeringsmaatschappij(en) met het verzoek om rechtstreekse uitbetaling aan By Desley uitvaarten.

6.2 Als het gaat om naturapolissen of andere polissen waarbij niet direct een bedrag wordt uitgekeerd of er geen sprake is van vrije keuze voor een uitvaartondernemer zal de opdrachtgever zelf contact moeten leggen met de betreffende maatschappij. By Desley uitvaarten is niet aansprakelijk voor het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar. Indien een verzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering verstrekt of niet rechtstreeks aan By Desley uitvaarten betaalt, is de opdrachtgever verplicht het totale bedrag van de factuur aan By Desley uitvaarten te betalen.

ARTIKEL 7. PERSOONSGEGEVENS

7.1 De vermelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de gemeente. De aangifte van het overlijden bij gemeente wordt gedaan door By Desley uitvaarten of door de opdrachtgever. Daarnaast worden de persoonsgegevens gedeeld met het betreffende crematorium of de begraafplaats door middel van het opdrachtformulier.
Deze gegevens moeten verplicht verstrekt worden op basis van een wettelijke verplichting dan wel wegens de uitvoering van de opdracht tot het verzorgen van de uitvaart.

7.2 De opdrachtgever zorgt er voor dat alle noodzakelijke gegevens worden verstrekt.

ARTIKEL 8. DRUKWERKEN

8.1 Voor de aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren. Eventuele fouten in tekst(en) komen voor risico en/of rekening van de opdrachtgever wanneer de opdrachtgever deze gegevens telefonisch
heeft doorgegeven.

8.2 By Desley uitvaarten is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de tekst afwijkt van de door de klant/opdrachtgever schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan By Desley uitvaarten toe te rekenen is.

ARTIKEL 9. VOERTUIGEN

9.1 Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen met betrekking tot staatsievervoer dient uiterlijk 36 uur voorafgaand aan dag en tijdstip van de uitvaart worden bekendgemaakt. De prijs zoals afgesproken zal met deze wijziging aangepast worden.

9.2 Na annulering van één of meer staatsievoertuigen is de opdrachtgever verplicht alle kosten te betalen, die bestaan uit honorarium van By Desley uitvaarten en de gemaakte kosten die daadwerkelijk in rekening gebracht zijn door de vervoerder. Uiteraard zal dit door middel van de factuur van de vervoerder kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 By Desley uitvaarten zal de uitvaart en gemaakte afspraken naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de wensen de opdrachtgever in goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met alles wat is besproken.

10.2 Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

10.3 By Desley uitvaarten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever, behalve als er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

10.4 By Desley uitvaarten is niet aansprakelijk voor fouten van ondergeschikten of anderen die zij voor de uitvoering van de opdracht heeft ingeschakeld, ook niet als deze fouten voortvloeien uit opzet of grove nalatigheid van deze ondergeschikten of anderen die zijn
ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht.

10.5 By Desley uitvaarten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes over de manier waarop de uitvaart vorm gegeven wordt.

ARTIKEL 11. OPONTHOUD

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van By Desley uitvaarten indien deze haar of zijn toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen niet worden toegerekend indien zij te wijten zijn aan schuld van de opdrachtgever dan wel als deze volgens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor rekening van de opdrachtgever horen te komen.

KLACHTEN

Als de opdrachtgever een klacht heeft over de manier waarop By Desley uitvaarten de werkzaamheden heeft uitgevoerd of over iets anders, dan laat hij/zij dit zo spoedig mogelijk eerst aan By Desley uitvaarten weten. By Desley uitvaarten zal de klacht snel in behandeling nemen en samen met de opdrachtgever bespreken. Als u het met de manier waarop wij de uitvaart hebben georganiseerd niet eens bent, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk aan ons laten weten? Samen kunnen we dat het beste bespreken en oplossen.

CONTACTGEGEVENS

By Desley uitvaarten | Rijksstraatweg 163 | 1969 LE Heemskerk | desley@bydesley.nl

Scroll naar boven